• Forældelsesfrist ved køb af andelsbolig til overpris efter forkert juridisk rådgivning

  1. juni 2015

  Efter køb af andelsbolig blev køber (K) opmærksom på, at andelsboligen ikke var på 88,1 m2 men alene på 78,0 m2. K rettede henvendelse til andelsboligforeningens formand, der videresendte henvendelsen til foreningens administrator. Administrator oplyste, at andelsboligens størrelse hverken havde indflydelse op andelsboligindskuddet eller boligydelse, men alene havde betydning for oplysningerne til BBR.

 • Eksklusion af andelshaver, grundet hold af hund i strid med husorden, tilsidesat med henvisning til lejelovens regler

  4. maj 2015

  Andelshaver havde tilsidesat bestemmelse i andelsboligforenings husorden om, at det ikke var tilladt at holde hund i foreningen. Andelsboligforeningens vedtægt om eksklusion henviste til lejelovens regler om ophævelse. Efter en fortolkning af lejelovens regler nåede landsretten frem til, at det ved den stedfundne bevisførelse ikke var godtgjort, at hunden havde været ,,til væsentlig gene … på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse", jf.

 • Eventuelt tilbagebetalingskrav ved køb af andelsbolig til mulig overpris ikke forældet

  7. april 2015

  Køber (K) havde købt en andelsbolig i april 2009. I begyndelsen af juli 2009 modtog K indkaldelse til et beboermøde med omtale af en ny og lavere vurdering af ejendommen. K anlagde herefter sag mod sælger (S) i december 2009, fordi hun mente, at hun havde betalt overpris for andelsboligen.

 • Generalforsamlingsbeslutning om ophævelse af fremtidig stigning af boligafgift i nødlidende A/B

  2. marts 2015

  På en generalforsamling den 22. december 2010 besluttede A/B at ophæve en tidligere vedtaget beslutning om forhøjelse af boligafgiften, der endnu ikke var trådt i kraft. Landsretten bemærkede, at vedtagelsen på generalforsamlingen den 22. december 2010 angik ophævelse af en fremtidig forhøjelse af boligafgiften og ikke en nedsættelse af boligafgiften .

 • Erhvervsstyrelsen lancere medio marts 2015 en ny digital løsning

  17. februar 2015

  Erhvervsstyrelsen lancere medio marts 2015 en ny digital løsning, som gør det lettere for selskaber at indberette til Erhvervsstyrelsen. I den nye selvbetjeningsløsning vil det være muligt at anmelde etablering af alle virksomhedsformer, herunder IVS’er, i modsætning til i dag, hvor det alene kan lade sig gøre for aktieselskaber og anpartsselskaber.